Ron Carter Quintet

Ron Carter -bass, Stephen Scott -piano, Guilherme Monteiro -guitar,

Payton Crossley -drums, Rolando Morales-Matos -percussion
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxback to Artist - C: